huulo

ХУУЛЬ

1.Монгол Улсын үндсэн хууль

2. ТӨРИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ТУХАЙ

3. ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 

4.МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ 

5.Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай /5 бүлэг 

6. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

7.Төрийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай

8.Хөдөлмөрийн тухай

9.Авлигын эсрэг хууль

10.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

11.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тухай

12.ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

13.ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ

14.ТӨСВИЙН ТУХАЙ

15.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

16.ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН  ТУХАЙ

17.Төрийн нууцын тухай

18.БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ

19.ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ

20.Архивын тухай хууль

21. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ

22.Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

23.Харилцаа, холбооны тухай

24.ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

25.АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

26.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

27.ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

28.Улсын нөөцийн тухай

29.Газрын тухай

30.Усны тухай

31.Ойн тухай хууль

32.Хүнсний тухай

33.АМЬТНЫ ТУХАЙ

34.ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ

35.АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

36.ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ

37.ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ

38.ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

39.УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ

40.Барилгын тухай

41.Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай

42.Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай

43.Байгаль орчны хамгаалах тухай

44.БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

45.СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

46.ЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ

47.УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

48.Таримал ургамлын үр сортын тухай

49.ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

50.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

51.НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

52.НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

53.АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ

54.ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ55.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН
ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ